Algemene voorwaarden

 

 1.  Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Gouden Lichting wordt geacht kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.
 2.  Deelname aan de trainingen en workshops van Gouden Lichting is op eigen risico. Gouden Lichting is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens de training.
 3.  Gouden Lichting is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van persoonlijke eigendommen en materiële schade.
 4.  Gouden Lichting is club onafhankelijk en te gast op de trainingslocaties. Deelnemers dienen zich correct te gedragen op en rond de trainingslocatie.
 5.  Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. In geval van vernielingen en/of beschadiging door een deelnemer zullen de kosten van herstel of vervanging op de deelnemer worden verhaald.
 6.  Van deelnemers wordt verwacht dat zij op de door Gouden Lichting aangegeven tijd aanwezig zijn.
 7.  Van deelnemers wordt een positieve houding verwacht t.o.v. de trainers, begeleiders en andere deelnemers.
 8.  Gouden Lichting is gerechtigd om deelnemers te weigeren indien dit nodig is vanwege de capaciteit, veiligheid, openbare orde e.d.
 9.  Gouden Lichting kan gemaakte foto’s en video’s gebruiken voor eigen doeleinden, zoals de website, social media, e.d. In geval van bezwaar hiertegen dient dit schriftelijk te worden gemeld voorafgaande aan de eerste sessie.
 10.  Trainingen en workshops gaan altijd door tenzij deze schriftelijk door Gouden Lichting worden afgezegd.
 11.  Tot 4 weken voorafgaand aan de eerste sessie kan geannuleerd worden. Administratiekosten hiervoor bedragen € 50,00. Bij annulering van 2-4 weken voorafgaand aan de eerste sessie wordt 50 % van de totale kosten doorberekend aan de deelnemer. Nadien zal geen restitutie plaatsvinden.
 12.  Gemiste trainingen en workshops kunnen niet worden ingehaald.
 13.  Inschrijvingen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 14.  In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Gouden Lichting.